“arsacımmimar.com.tr” SİTESİ HESAP SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Hesap Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Kayapa Mh., Mehmet Akif Ersoy Cd., Karnur Akpınar Apt. No:130 Nilüfer/BURSA” adresinde mukim ARSACIM MİMAR GAYRİMENKUL A.Ş. (bundan böyle kısaca “ARSACIM MİMAR” olarak anılacaktır) ile www.arsacimmimar.com.tr sitesinde hesap açmak için işbu Hesap Sözleşmesi ile arsacimmimar.com sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Hesap Sahibi” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

Portal: www.arsacimmimar.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ARSACIM MİMAR”’ın hizmetlerini sunduğu internet sitesidir.

Kullanıcı: Portal’a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Hesap Sahibi: Portal’da hesap açan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcı.

Hesap: “Portal”da hesap oluşturmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki Hesap Formu’nu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine “ARSACIM MİMAR” tarafından yapılan bildirim ile hesap oluşturulur. Hesap işlemleri tamamlanmadan “Hesap Sahibi” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Hesap Sahibi”nin hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Hesap oluşturma başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ARSACIM MİMAR” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “ARSACIM MİMAR” gerekli görmesi halinde “Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir, hesabı herhangi bir sebeple kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.

Hesap Sözleşmesi: “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile kullanıcının Hesap Sözleşmesi’ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, Portal’da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

ARSACIM MİMAR Hesabı: “Hesap Sahibi”nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Hesap ile ilgili konularda “ARSACIM MİMAR”dan talepte bulunduğu, Hesap bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Portal üzerinden eriştiği “Hesap Sahibi”ne özel internet sayfaları bütünü.

ARSACIM MİMAR Hizmetleri (Hizmetler): “Portal” içerisinde “Hesap Sahibi”nin işbu Hesap Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ARSACIM MİMAR” tarafından sunulan uygulamalardır. “ARSACIM MİMAR”, “Portal” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Hesap Sahibi”nin uymakla yükümlü olduğu kurallar ve koşullar “Portal”dan “Hesap Sahibi”ne duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

ARSACIM MİMAR Arayüzü: “ARSACIM MİMAR” ve “Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “ARSACIM MİMAR Veri Tabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “ARSACIM MİMAR”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

ARSACIM MİMAR Veri Tabanı: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “ARSACIM MİMAR”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

“Bana Özel” Sayfası: “Hesap Sahibi”nin “Portal”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Hesap Sahibi” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Hesap Sahibi”ne özel sayfa.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 1. “HesapSözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin konusu, “Portal”da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Hesap Sözleşmesi” ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve “Hizmetler”e ilişkin “ARSACIM MİMAR” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, hesap sahibi olmaya ve hizmetlere ilişkin “ARSACIM MİMAR” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Hesap Şartları

4.1 “Portal”da “Hesap Sahibi” olabilmek için reşit olmak ve “ARSACIM MİMAR” tarafından işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında hesabın geçici olarak durdurulmamış veya hesabın kapatılmamış olması gerekmektedir.

4.2 “ARSACIM MİMAR” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Hesap Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. “Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Hesap Sahibi”nin “ARSACIM MİMAR” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri hesabının kapatılması veya hesabın geçici olarak durdurulma hallerindendir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 “Hesap Sahibi”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Hesap Sahibi”, “Portal”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Hesap Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 “Hesap Sahibi”, “ARSACIM MİMAR”ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Hesap Sahibi”ne ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “ARSACIM MİMAR”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Hesap Sahibi”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “ARSACIM MİMAR”a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “ARSACIM MİMAR” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. “Hesap Sahibi”nin, “ARSACIM MİMAR Hesabı”na girişte kullandığı “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olup, “kullanıcı adı” ve “şifre”sini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Hesap Sahibi”nin ve/veya “ARSACIM MİMAR”ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Hesap Sahibi” sorumludur.

5.1.4. “Hesap Sahibi”, “Portal” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Portal” üzerinde yayınlanmasının, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “ARSACIM MİMAR”, “Hesap Sahibi” tarafından “ARSACIM MİMAR”a iletilen veya “Portal” üzerinden “Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Hesap Sahibi”, “ARSACIM MİMAR”ın yazılı onayı olmadan işbu “Hesap Sözleşmesi”ni veya bu “Hesap Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Hesap Sahibi” hukuka uygun amaçlarla “Portal”daki hesabı üzerinde kendisine tanınan işlemleri yapabilir. “Hesap Sahibi”nin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Hesap Sahibi”, “ARSACIM MİMAR”ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dâhilinde bulunan “ARSACIM MİMAR” mimar ekibi tarafından hazırlanmış görselleri, yine “Portal” dahilinde bulunan metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri (Eski:resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri) çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Portal”a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Hesap Sahibi”nin işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “ARSACIM MİMAR” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “ARSACIM MİMAR”, “Hesap Sahibi”nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “ARSACIM MİMAR Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “ARSACIM MİMAR” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “ARSACIM MİMAR” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “ARSACIM MİMAR”ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Hesap Sahibi”, Hesap oluşturma aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “ARSACIM MİMAR”a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “ARSACIM MİMAR”ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlar için “Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.9.  “Hesap Sahibi”nin “Portal” veya “ARSACIM MİMAR” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Portal”ın ve “Portal”a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Portal”dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Portal”a orantısız yük bindirmesi; “Portal”’ın kaynak kodlarına veya “ARSACIM MİMAR” sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Portal”ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “ARSACIM MİMAR” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması yasaktır.

5.2. “ARSACIM MİMAR”ın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. “ARSACIM MİMAR”, işbu “Hesap Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “ARSACIM MİMAR Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “ARSACIM MİMAR” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “ARSACIM MİMAR”, “Portal”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Hesap Sahibi”nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri “Portal” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “ARSACIM MİMAR”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Hesap Sahibi”, “ARSACIM MİMAR”ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “ARSACIM MİMAR” yapabilir. “ARSACIM MİMAR” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. “Portal” üzerinden, satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler “Hesap Sahibi” tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından “ARSACIM MİMAR” tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya bunların içeriği hakkında “ARSACIM MİMAR”ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “ARSACIM MİMAR”, “Portal”ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Hesap Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “ARSACIM MİMAR” bu mesaj ve içeriği giren “Hesap Sahibi”nin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. “ARSACIM MİMAR”, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Hesap Sahibi”ne ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.5. “ARSACIM MİMAR”ın, “ARSACIM MİMAR” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Hesap Sahibi” ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. “ARSACIM MİMAR”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. “ARSACIM MİMAR” Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “ARSACIM MİMAR”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Portal”ın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “ARSACIM MİMAR” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2.7. “ARSACIM MİMAR” “Portal”ı ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Portal” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Hesap Sahibi”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “ARSACIM MİMAR” “Portal” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Hesap Sahibi” “Portal”ı ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Portal”ı ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle “Olduğu Gibi” kabul etmiş sayılır. “ARSACIM MİMAR”:

(i)  “Hesap Sahibi”nin “Portal” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Hesap Sahibi”nin “Hesap Sözleşmesi”nde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) “Portal” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Hesap Sahibi”nin “Portal”ı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Hesap Sahibi” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.8 “Hesap Sahibi”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte “Hesap Sahibi” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “ARSACIM MİMAR” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir. Hesabı kapatmadan önce “ARSACIM MİMAR” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “ARSACIM MİMAR” uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması, geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “ARSACIM MİMAR”, kendi takdirine bağlı olarak, “Hesap Sahibi”nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

 1. “ARSACIM MİMAR” Hizmeti Kullanım Şartları

6.1.“ARSACIM MİMAR” hizmetinden yalnızca “Portal”da hesabı bulunan “Hesap Sahipleri” faydalanabilir. “Hesap Sahibi” “arsacimmimar.com.tr” platformuna kendi sahip olduğu üye giriş bilgileri ile giriş yapacak ve ilgili taşınmaz/taşınmazlarına ilişkin ada, pafta, parsel bilgilerini siteye yükledikten sonra “ARSACIM MİMAR” ekibine onaya gönderecektir.

“Hesap Sahibi”nin “arsacimmimar.com.tr”ye girdiği ilan kapsamında belirttiği ada, pafta, parsel bilgisi “ARSACIM MİMAR”ın mimar ekibi tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirmeye alınan ilanın ilan sayfasında yayınlanma durumu “ARSACIM MİMAR” teknik ekibi tarafından 36 saat içinde sonuçlandırılır.

“ARSACIM MİMAR” teknik ekibinin üzerinde çalıştığı, teknik ekip tarafından değerlendirmesi olumlu sonuçlanan ve ilan sayfasında yayınlanan her ilan “Hesap Sahibi”nin aldığı ilan paketi sayısından düşülür.

“Hesap Sahibi” tarafından belirtilen ada, pafta, parsel bilgileri ile ilgili her türlü bilgi yazılı ve görsel açıklama “ARSACIM MİMAR” teknik ekibi tarafından ilgili ilan sayfasında yayınlanacaktır. “ARSACIM MİMAR” ekibi “Hesap Sahibi”nin siteye yüklediği bilgiler doğrultusunda araştırma ve mimari teknik inceleme ile şematik çizimlerini yapar.

 

6.2.“ARSACIM MİMAR” teknik ekibinin onayından sonra “Hesap Sahibi” tarafından siteye girilen bilgiler doğrultusunda ve “ARSACIM MİMAR” mimar ekibi tarafından söz konusu taşınmaz/taşınmazların durumuna ilişkin araştırma yapılır ve görsel yapı oturum alanı ve normal kat alanlarının 3 boyutlu şematik çizimleri ile “Hesap Sahibi” tarafından siteye girilen ilan aktif hale getirilecektir. (Eski: görsel imarlı alanları ve normal kat alanlarında taban alanı çizimi ve bilgisi, 3 boyutlu şematik çizim ile “Hesap Sahibi” tarafından siteye girilen ilan aktif hale getirilecektir.)

“Hesap Sahibi” tarafından siteye bilgileri yüklenen taşınmazın plansız alan olması durumunda ise “ARSACIM MİMAR”ın mimar ekibi tarafından “Hesap Sahibi”nin siteye yüklediği parsel bilgileri doğrultusunda söz konusu taşınmaz/taşınmazların üzerine yapı yapılmasına uygun olup olmadığı, imarsal bir çalışma yapılıp yapılamayacağı ve üst düzey planlarda taşınmaz/taşınmazların durumuna ilişkin gereken bilgiler talep eden “Hesap Sahibi”ne verilecektir.

6.3.“Hesap Sahibi” tarafından ilanda verilen herhangi bir yanlış bilgi “Hesap Sahibi”nin kendisine ait olup “ARSACIM MİMAR”ın herhangi bir maddi veya hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. “Hesap Sahibi” tarafından ilana çıkarılan taşınmaz/taşınmazlara ilişkin bilgilerin siteye yanlış girilmesi durumunda bilgileri yanlış girilen ilan sayısı kadar “Hesap Sahibi”nin aldığı paketten sayıca düşülür.

6.4.“Hesap Sahibi” tarafından ilana çıkarılmak istenen taşınmaz/taşınmazlar hakkında edinilen bilgiler doğrultusunda “ARSACIM MİMAR”ın mimar ekibi tarafından “arsacimmimar.com.tr”nin ilan sayfasında yayınlanmak üzere ilana çıkacak taşınmaz/taşınmazlara ilişkin açıklama, bina oturumu, kat alanları, şematik 3 boyutlu şematik çizimler ve mimari teknik görsellerinin hazırlanması 36 saat içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve hafta sonları 36 saatlik süreye dahil değildir.

“ARSACIM MİMAR”ın mimar ekibi tarafından hazırlanan plan/proje görselleri “arsacimmimar.com.tr”de yer alan taşınmaz/taşınmazlar ilanına eklenecek ve arsa-arazi portföyü hakkındaki tüm bilgiler “Hesap Sahibi”ne iletilecektir. “ARSACIM MİMAR” tarafından hazırlanan taşınmazlara ilişkin şematik çizim görsellerinin internet ortamındaki farklı platformlarda yayınlandığı (dijital pazarlama mecraları, kar amacı güden çeşitli platformlar vb.) tespit edildiği takdirde güncel 5 ilan bedelinin maddi tutarı kadar cezai şart “ARSACIM MİMAR”a ödenir.

6.5. “Hesap Sahibi” tarafından internet sitesi üzerinden verilen ilanlar otomatik olarak “ARSACIM MİMAR”a gönderilir. “Hesap Sahibi”, internet sitesi üzerinden verdiği ilanların, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. “Hesap Sahibi”, girişini yaptığı ilanların “ARSACIM MİMAR”ın ilan verme kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder.

6.6.“Hesap Sahibi” tarafından seçilen ilan paketi “ARSACIM MİMAR” tarafından “Hesap Sahibi”ne tahsis edilir. “ARSACIM MİMAR” tarafından sunulan hizmetlerden 30.05.2023 tarihine kadar “Hesap Sahipleri”nden ücret alınmayacak, bu tarihten sonra “Hesap Sahibi”nin seçtiği paket üzerinden her ay olacak şekilde ücretlendirme yapılacaktır. “Hesap Sahibi”, seçmiş olduğu pakete ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Hesap Sahibi”nin almış olduğu ilan paketlerinin geçerlilik süresi paketin alındığı günün ertesi gününden itibaren başlamak üzere 30 gündür. Paketler her 30 günün sonunda yenilenecek olup paket yenilendikçe “Hesap Sahibi”nin hesabına tanımlanacaktır.

İlan paketlerinin ücretleri “ARSACIM MİMAR” tarafından her 6 ayda bir değerlendirmeye alınacak olup gerek görüldüğü takdirde “ARSACIM MİMAR” tarafından yeni bir ücretlendirmeye tabi tututalacaktır.

İlan paketlerinin ücretleri “www.arsacimmimar.com.tr” ve “kurumsal.arsacimmimar.com.tr” sitelerinde ilan edilecek olup paketlere ait güncel fiyatlandırmalar “Hesap Sahipleri”ne bildirilecektir.

İlan paketlerinin ücretleri 30.05.2023 tarihinden sonra güncellenecek olup güncel ücretlendirme “ARSACIM MİMAR”ın internet sitesine tanımlanacak ve “Hesap Sahipleri”ne bildirilecektir.

“Hesap Sahibi”, tanımlanan internet sitesi, ilan hizmetini dilerse “ARSACIM MİMAR” tarafından bildirilen süre içinde iptal edebilecektir. Bu durumda internet sitesi, ilan hizmeti için tahsil edilmiş olan tutar, bakiye olarak “Hesap Sahibi”nin hesabına eklenecektir. İnternet sitesi, ilan hizmeti ücreti ilan paketi büyüklüğüne göre değişmekte olup, paket değişikliği yapıldığında internet sitesi, ilan hizmeti ücreti de değişecektir. “ARSACIM MİMAR”ın ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

6.7. “ARSACIM MİMAR” üzerindeki her türlü mülkiyet hakkı ile “ARSACIM MİMAR”ın ilgili yazılım, arayüz, kaynak kodları vb. üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “ARSACIM MİMAR”a aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde “ARSACIM MİMAR”ın internet sitesi üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Hesap Sahibi”ne devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Hesap Sahibi”nin “ARSACIM MİMAR”ın internet sitesini kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Hesap Sahibi”nin “ARSACIM MİMAR”ın internet sitesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. “Hesap Sahibi” “ARSACIM MİMAR” portalı kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine “ARSACIM MİMAR” tarafından belirtilecek şekilde “ARSACIM MİMAR” tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. Bu sitede yayınlanan ilanların ve “ARSACIM MİMAR”ın mimar ekibi tarafından yapılan tasarımların, projelerin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları münhasıran “ARSACIM MİMARA”a ait olduğundan ilanların, tasarımların, projelerin kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, başka veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılması, ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere ilanların işlenmesi yasaktır.

6.8. “ARSACIM MİMAR” internet sitelerinin mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “ARSACIM MİMAR”ın portalında tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “ARSACIM MİMAR”da yaşanan aksaklıklar “Hesap Sahibi” tarafından … numaralı “ARSACIM MİMAR” müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “ARSACIM MİMAR” tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Hesap Sahibi”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “ARSACIM MİMAR”dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

 1. Gizlilik Politikası

7.1 “ARSACIM MİMAR”, “Portal”da “Hesap Sahibi” ile ilgili bilgileri; işbu “Hesap Sözleşmesi” ve Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “ARSACIM MİMAR” “Hesap Sahibi”ne ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. 

7.2. “ARSACIM MİMAR”, “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Hesap Sahibi” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Hesap Sahibi” ile temas kurmak için kullanabilir.

7.3.“Hesap Sahibi”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından “Portal”a girilen verileri “ARSACIM MİMAR” tarafından “Hesap Sözleşmesi” kapsamında; “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://arsacimmimar.com.tr/front/kisisel-verileri-koruma-ve-aydinlatma-metni sayfası ziyaret edilmelidir. “ARSACIM MİMAR” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “Portal”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Hesap Sahibi” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili “ARSACIM MİMAR”dan herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

7.4. “Hesap Sahibi”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden “Hesap Sahibi”nin veya “ARSACIM MİMAR”ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, “ARSACIM MİMAR”ın kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Hesap Sahibi” kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “ARSACIM MİMAR”ın bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. “Hesap Sahibi”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. “Hesap Sahibi”, “ARSACIM MİMAR” hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “ARSACIM MİMAR”ın herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “ARSACIM MİMAR”ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. “Hesap Sahibi” ilan verirken veya “ARSACIM MİMAR” “Portal”ı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak “ARSACIM MİMAR”ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

“ARSACIM MİMAR”, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman “Portal” üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. “ARSACIM MİMAR”ın Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler “Portal”da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal “Hesap Sahibi”nin kendine özel sayfasından güncelleyeceğini taahhüt eder. “Hesap Sahibi”nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde “ARSACIM MİMAR”ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

“Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla “ARSACIM MİMAR Veri Tabanı”, “ARSACIM MİMAR Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ” ARSACIM MİMAR”ın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “ARSACIM MİMAR”a aittir ve/veya “ARSACIM MİMAR” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır “Hesap Sahibi”, “ARSACIM MİMAR” hizmetlerini, “ARSACIM MİMAR” bilgilerini ve “ARSACIM MİMAR”ın fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “ARSACIM MİMAR”ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde “ARSACIM MİMAR” tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde “ARSACIM MİMAR”ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin akdi ile “ARSACIM MİMAR”, “Portal”ın “Hesap Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Hesap Sahibi”ne münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı tesis etmektedir.

 1. “HesapSözleşmesi” Değişiklikleri

“ARSACIM MİMAR”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Hesap Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “Portal”da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”, “Hesap Sahibi”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “ARSACIM MİMAR” işbu “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “ARSACIM MİMAR” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “ARSACIM MİMAR”dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “ARSACIM MİMAR”ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Hesap Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

İşbu “Hesap Sözleşmesi” ve “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, “Hesap Sahibi”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Hesap Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.